Profiel & interesses

Ik ben opgeleid als neerlandicus, meer in het bijzonder als historisch-letterkundige. Via mijn promotieonderzoek naar laat-achttiende-eeuwse Nederlandse satire heb ik me ontwikkeld tot een interdisciplinaire wetenschapper, die (cultuur)historische, letterkundige en mediawetenschappelijke perspectieven in zijn onderzoek poogt te combineren.

Mijn voornaamste werkterrein is de Nederlandse cultuur en literatuur, die zowel in mijn publicaties als in de colleges die ik geef vrijwel altijd het uitgangspunt vormt. De zeventiende en vooral de achttiende eeuw zijn de periodes waarin ik gespecialiseerd ben. Vragen die mij boeien zijn hoe het (vroegmoderne) verleden van Nederland zich verhoudt tot de situatie anno nu – wat was er anders, wat is vergelijkbaar? – en welke rol amuserende cultuuruitingen (satire, komische genres, karikaturen) toen en nu spelen in de samenleving, en hoe deze uitingen zich verhouden tot het meer serieuze domein van het politieke en maatschappelijke debat.

Het onderwerp dat momenteel mijn voornaamste interesse heeft is infotainment, een term die verwijst naar het combineren van een informerende en een amuserende gerichtheid binnen nieuwsmedia zoals de krant, actualiteitenrubrieken op televisie en de online-journalistiek. Infotainment wordt vaak beschouwd als een typisch product van onze hedendaagse, gemediatiseerde samenleving, maar het is mijn indruk dat dit verschijnsel zich in de zeventiende en achttiende eeuw evenzogoed voordeed, bijvoorbeeld in pamfletten, straatliederen en nieuwsprenten. In toekomstig onderzoek zou ik de werking van die vroegmoderne infotainment, haar sociale rol en politieke betekenis in die tijd, nader in kaart willen brengen.

Zie ook:
– Mijn CV